Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Vocal Center
Versie juli 2012
Algemene Voorwaarden Stichting Vocal Center
Versie juli 2012
Gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Vocal
Center en een opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor
zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de directie en medewerkers van Vocal Center.
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Vocal Center en een opdrachtgever,
waarvoor Vocal Center derden inschakelt, zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.
1.3 Algemene voorwaarden c.q. inkoopvoorwaarden of bepalingen van een dergelijke strekking van een
opdrachtgever zijn op overeenkomsten met Vocal Center niet van toepassing. Vocal Center sluit
toepasselijkheid daarvan expliciet uit.
1.4 In het geval dat één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken of vernietigd
zouden worden, dan blijft het verder in deze voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.
1.5 Vocal Center accepteert opdrachten van zowel natuurlijke personen die niet handelen in de
uitoefening van een beroep of bedrijf alsmede van (rechts)personen die wel in die hoedanigheid
handelen. De bepalingen van deze voorwaarden zijn voor wat betreft strijdigheid met het geldende
consumentenrecht op overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, niet van toepassing. De overige bepalingen blijven onverkort van
toepassing.
1.5 Indien Vocal Center niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat
deze bepalingen niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6 De opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze voorwaarden werd gecontracteerd,
wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op opdrachten met een
repeterend karakter en op later met Vocal Center gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
1.7 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij Vocal Center een
opdracht verstrekt of diensten inkoopt. Waar in deze overeenkomst opdrachtgever staat, dient in dit
kader, wanneer van toepassing, ook opdrachtnemer gelezen te worden.
1.8 Indien opdrachtgever Vocal Center een opdracht verstrekt diensten te leveren aan zijn/haar kinderen
zijn deze voorwaarden zowel op de opdrachtgever als op zijn/haar kinderen van toepassing.
Artikel 2 Offerte en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Vocal Center zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding
op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2.2 Vocal Center kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtgever de offerte of aanbieding
van Vocal Center schriftelijk of mondeling bevestigd is. Indien de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vocal
Center daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Vocal Center daarmee uitdrukkelijk instemt.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vocal Center niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
2.6 Indien geen sprake is van een offerte of aanbieding van Vocal Center maar van een verklaring van
opdracht van de zijde van de opdrachtgever komt de overeenkomst tot stand op het moment dat
Vocal Center de verstrekte opdracht aanneemt en bevestigt.
2.7 Vocal Center behoudt zich het recht voor méér werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of de
aanvaarding uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden
in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De
opdrachtgever zal op de hoogte gesteld worden van deze aanvullende werkzaamheden.
Algemene voorwaarden Vocal Center
Versie juli 2012
2.8 Indien geen overeenkomst tot stand komt en Vocal Center heeft aantoonbaar kosten gemaakt met het
oog op de totstandkoming van een overeenkomst is zij gerechtigd deze kosten in rekening te brengen
bij de Opdrachtgever met wie geen overeenkomst tot stand kwam.
Artikel 3 Contractsduur, uitvoering en wijziging
3.1 De overeenkomst tussen Vocal Center en opdrachtgever die tot gevolg hebben dat regelmatig zich
repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.2 Alle andere opdrachten, dan die gegeven voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op
het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
3.3 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de opdrachtgever Vocal Center derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Vocal
Center dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3.4 Vocal Center heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Indien door Vocal Center of door door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6 Vocal Center is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te (laten) voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg
tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. Vocal Center zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een
wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vocal Center een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.9 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe
hij jegens Vocal Center gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Vocal Center daardoor direct of indirect ontstaan.
3.10 Indien Vocal Center met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
Vocal Center niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder
dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden,
indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Aritkel 4 Informatieplicht, reserveren, afmelden
4.1 De opdrachtgever is verplicht Vocal Center in te lichten omtrent de geestelijke- en/of lichamelijke
gezondheid van haarzelf en eventuele werknemers en/of kinderen die cursussen of lessen van Vocal
Center volgen.
4.2 Aan de hand van deze informatie is Vocal Center gerechtigd diensten aan opdrachtgever of (één of
meer van) haar werknemers te weigeren. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Vocal Center en
derden voor niet juist of onvolledig verstrekte informatie.
4.3 Opdrachtgever dient de af te nemen diensten tijdig bij Vocal Center te reserveren, zodat Vocal Center
daarmee rekening kan houden in haar planning. Indien een reservering of aanvraag niet tijdig is
gedaan en e.e.a. is voor Vocal Center niet meer in te plannen, dan behoudt Vocal Center zich het
recht voor de datum en tijd van de reservering of aanvraag in overleg met opdrachtgever te wijzigen.
4.4 Voor het annuleren van lessen c.q. cursussen door natuurlijk personen die niet handelen in de
uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende. Annuleren van gereserveerde diensten is tot
Algemene voorwaarden Vocal Center
Versie juli 2012
48 uur voor aanvang kosteloos. Bij een annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de les/cursus
worden voor 100% kosten in rekening gebracht. Annuleringen dienen te worden doorgegeven via
annuleringen@vocalcenter.nl.
4.5 Voor het annuleren van diensten gereserveerd door een (rechts)persoon handelende in de uitoefening
van een beroep op bedrijf en welke opdrachten van grotere omvang of met een repeterend karakter
zijn, geldt dat annuleren tot één week voor de aanvang van de eerste les c.q. eerste cursusonderdeel
kosteloos geannuleerd kan worden. Daarna wordt het volledig overeengekomen bedrag
doorberekend.
Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1 Vocal Center is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Vocal Center ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of
indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Vocal Center kan worden
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.2 Voorts is Vocal Center bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Vocal Center kan worden gevergd.
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vocal Center op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Vocal Center de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4 Indien Vocal Center tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Vocal Center gerechtigd tot vergoeding
van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vocal Center, zal zij in overleg met de
Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Vocal Center extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen, tenzij Vocal Center anders aangeeft.
5.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging
– indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de
Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vocal Center vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De
vorderingen van Vocal Center op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 6 Overmacht
6.1 Vocal Center is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vocal Center geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Werkstakingen binnen het eigen bedrijf of dat van derden daaronder begrepen. Vocal Center heeft
tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van
de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vocal Center zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Vocal Center kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
Algemene voorwaarden Vocal Center
Versie juli 2012
6.4 Voorzoveel Vocal Center ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever
is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 7 Honorarium, betaling, incassokosten en reclames
7.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan is
Vocal Center gerechtigd haar tarief dienovereenkomstig te wijzigen.
7.2 De frequentie waarmee gefactureerd zal worden wordt door partijen overeengekomen.
7.3 Betaling dient steeds, zonder aftrek, korting of schuldverrekening in Euro’s te geschieden door
overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige aanmaning tot ingebrekestelling
is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vocal Center
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6
BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7.6 Alle in redelijkheid door Vocal Center in verband met de niet – of niet tijdige- nakoming nakoming door
Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso-)kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor buitengerechtelijke
invordering worden door partijen vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.
7.7 Vocal Center is te allen tijde bevoegd om van Opdrachtgever te verlangen onverwijld (aanvullende)
zekerheid te stellen in een door Vocal Center te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever vervolgens
nalaat om een dergelijke zekerheid te stellen is Vocal Center gerechtigd, onverminderd haar overige
rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
Opdrachtgever aan Vocal Center verschuldigd is, uit welke hoofde ook, direct opeisbaar.
7.8 In het geval de opdracht gegeven wordt door meerdere opdrachtgevers zijn zij allen hoofdelijk
verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
7.9 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk
binnen tien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever
reclameert, dan wel binnen tien dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever
aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Vocal Center kenbaar te
worden gemaakt. Een reclame van Opdrachtgever schort de betalingsverplichting van de
Opdrachtgever niet op.
Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Iedere aansprakelijkheid van Vocal Center jegens opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij
hieronder uitdrukkelijk anders is vermeld.
8.2 Indien Vocal Center op basis van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen ten opzichte van de
opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld
8.3 Indien Vocal Center aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Vocal Center beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag van de factuur, althans tot (het gedeelte van)
de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 De aansprakelijkheid van Vocal Center is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.5 Vocal Center is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en
de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vocal Center
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan haar toegerekend kunnen worden
en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden. Vocal Center is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in
Algemene voorwaarden Vocal Center
Versie juli 2012
dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Vocal Center of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8.7 Vocal Center heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken. Opdrachtgever dient zijn medewerking hieraan te
verlenen.
8.8 Vocal Center is niet aansprakelijk voor:
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking
van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie die door Opdrachtgever aan Vocal
Center, schade die voortkomt uit het niet nakomen van de informatieplicht van
Opdrachtgever zoals genoemd in artikel 3 of anderszins het gevolg is van een
handelen of nalaten van de opdrachtgever;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of
nalaten van door Vocal Center ingeschakelde hulppersonen (werknemers daar niet
onder begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Vocal Center verbonden
organisatie;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de gergelde gang van zaken in de
onderneming van de opdrachtgever;
– beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per
post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
Opdrachtgever, Vocal Center of derden;
– schade, welke slechts had kunnen worden voorkomen door een handelen of nalaten
dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor Vocal Center geldende weten
regelgeving of gedrags- en beroepsregels, tenzij de schade is veroorzaakt door
opzet of grove schuld.
8.8 Opdrachtgever en Vocal Center zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade tengevolge van niet-aflevering of vertraging
bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt
voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen
en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische
communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove
schuld. Zowel Opdrachtgever als Vocal Center zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen
verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
8.9 De Opdrachtgever vrijwaart Vocal Center voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vocal
Center toerekenbaar is. Indien Vocal Center uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden haar zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vocal Center,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Vocal Center en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.
8.10 Opdrachtgever vrijwaart Vocal Center van alle aanspraken van derden, voor het geval zij op grond
van de wet en/of beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt
medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel
ongevraagd, informatie te ontvangen welke Vocal Center in de uitoefening van de opdracht van
Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendom
9.1 Vocal Center behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet en alle andere regelgeving omtrent intellectuele- en industriële eigendom. Vocal Center
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
9.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die rechten, waaronder mede zijn begrepen
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, opleidingen, cursussen,
(model)contracten en andere geestesproducten van Vocal Center, een en ander in de ruimste zin des
Algemene voorwaarden Vocal Center
Versie juli 2012
woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te gebruiken, openbaren of te
exploiteren.
Artikel 11 Toepasselijk recht, forumkeuze en geschillen
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vocal Center partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
11.2 De rechter in de vestigingsplaats van Vocal Center is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vocal Center het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.3 In afwijking van het vorige lid kunnen partijen bij een geschil ook overeenkomen welke rechter van het
geschil kennis dient te nemen. Tevens zijn partijen bevoegd tot overeenkomst te komen omtrent
andere wijzen van geschilbeslechting.
11.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 12 Herroepingsrecht
Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
    • a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
    • b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
    • c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 13 Wijziging voorwaarden
13.1 Vocal Center is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene
voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze daarvan op de hoogte werd
gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Vocal Center te kennen geeft tegen de
wijzigingen bezwaar te hebben. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen
partijen van toepassing totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet
langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt
de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene
voorwaarden van toepassing.